استخاره صفحه 327

صفحه 327
صفحه 328
صفحه
سوره
انبیاء
آیه
58
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار مشکلات زیادی خواهید شد و در آخر به نتیجه نمی‌رسید که هیچ ممکن است آبرو ریزی هم بشود.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی نیست در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد ترک شود.
نتیجه معامله
زحمت زیادی دارد و آخر هم به آنچه که مد نظر است نمی رسید. بد است.
X