استخاره صفحه 329

صفحه 329
صفحه 330
صفحه
سوره
انبیاء
آیه
82
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است به اهدافتان خواهید رسید با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید صدقه فراموش نشود.
نتیجه معامله
سود خوبی خواهید برد با توکل به‌خدا و حفظ موازین شرعی اقدام کنید.
X