استخاره صفحه 33

صفحه 33
صفحه 34
صفحه
سوره
بقره
آیه
211
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است هرگز انجام ندهید پشیمان می‌شوید.
نتیجه ازدواج
هیچ‌کدام از آرزوهایت تحقق نخواهد یافت و به سختی و مشقت غیر قابل ذکری دچار خواهید شد ترک کنید.
نتیجه معامله
با فریب و نیرنگ روبرو می‌شوید و ضرری هنگفت را متحمل می‌شوید انجام ندهید.
X