استخاره صفحه 333

صفحه 333
صفحه 334
صفحه
سوره
حج
آیه
6
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است مشکلات شما تا حد زیادی با این کار حل خواهد شد. اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید بسیاری از مشکلات و ناراحتیهای شما با این ازدواج حل خواهد شد.
نتیجه معامله
با رعایت جوانب اقدام نمایید تا سود خوبی نصیبتان شود.
X