استخاره صفحه 335

صفحه 335
صفحه 336
صفحه
سوره
حج
آیه
24
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
خوب است انسان مگر از ازدواج چه چیزی می‌خواهد با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله
خوب است با مشورت با افراد خبره سود بهتری نصیبتان خواهد شد.
X