استخاره صفحه 339

صفحه 339
صفحه 340
صفحه
سوره
حج
آیه
56
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله به اهدافتان خواهید رسید.
نتیجه ازدواج
مورد بسیار مناسبی است با توکل به‌خدا اقدام کنید ان‌شاءالله که عاقبت‌به‌خیر خواهید شد.
نتیجه معامله
خوب است ان‌شاءالله منفعت خوبی خواهید برد مواظب باشید مرتکب حرام نشوید که پشیمان خواهید شد.
X