استخاره صفحه 343

صفحه 343
صفحه 344
صفحه
سوره
مومنون
آیه
18
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است فایده‌ای دارد ولی با زحمت بسیار زیاد در صورت تمایل به انجام صدقه بدهید و صبر داشته باشید.
نتیجه ازدواج
میانه است اگر صبر و تحمل زیادی دارید انجام دهید و الا ترکش کنید بهتر است.
نتیجه معامله
ممکن است سرمایه‌ی شما مدتی معطل بماند اگر اشکالی ندارد انجام بده و الا ترک کن.
X