استخاره صفحه 345

صفحه 345
صفحه 346
صفحه
سوره
مومنون
آیه
43
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است اصلا صلاح نیست ترک کنید.
نتیجه ازدواج
در شأن شما نیستند و در صورت انجام یکسری دعوا و مرافعه خواهید داشت.
نتیجه معامله
بد است ضرر خواهید کرد و به‌هیچ کدام از چیزهایی که فکر می‌کنید نمی‌رسید.
X