استخاره صفحه 347

صفحه 347
صفحه 348
صفحه
سوره
مومنون
آیه
75
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است دچار آدم‌های بدی خواهید شد و به سختی و عذاب دچار خواهید شد. حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست حتما ترک شود.
نتیجه معامله
به آدمهای کلاهبرداری برخورد خواهید کرد هر چند در ظاهر خیلی خوب به‌نظر می‌رسند حتما ترک شود.
X