استخاره صفحه 349

صفحه 349
صفحه 350
صفحه
سوره
مومنون
آیه
105
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار مشکلات زیادی می‌شوید و در آخر هم به آنچه که می‌خواهید نمی‌رسید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی نیست دائما در حال جنگ و دعوا خواهید بود و زندگی بدی خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله
پس از زحمت فراوان آخر هم ضرر نصیب شما می‌شود ترک کنید.
X