استخاره صفحه 35

صفحه 35
صفحه 36
صفحه
سوره
بقره
آیه
220
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است با رعایت شرایط و مقدمات خوب است و الا انجام ندهید.
نتیجه ازدواج
همه جوانب را بسنجید اگر مساعد بود انجام دهید و الا ترک نمایید.
نتیجه معامله
با مطالعه و مشورت با افراد خبره و رعایت موازین شرعی اقدام کنید در غیر این صورت انجام ندهید.
X