استخاره صفحه 351

صفحه 351
صفحه 352
صفحه
سوره
نور
آیه
11
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مورد افتراء و تهمت قرار می‌گیرید حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
به سختیها و مشقتهایی می‌افتید که از زندگی سیر می‌شوید ترک کنید.
نتیجه معامله
بد است دچار ضرر و زیان خواهید شد ترک کنید.
X