استخاره صفحه 355

صفحه 355
صفحه 356
صفحه
سوره
نور
آیه
37
نتیجه استخاره
حتما انجام بده
نتیجه کلی
بسیار خوب است خیر دنیا و آخرت در آن است حتما انجام دهید.
نتیجه ازدواج
بسیار خوب است مگر انسان از یک ازدواج خوب چه تعریفی دارد حتما اقدام شود.
نتیجه معامله
سود خوبی نصیبتان می‌شود اقدام کنید.
X