استخاره صفحه 357

صفحه 357
صفحه 358
صفحه
سوره
نور
آیه
54
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه خوب است انجام دهید هر چند ممکن است به همه‌ی اهداف خود نرسید.
نتیجه ازدواج
خوب است البته اگر بشود.
نتیجه معامله
خوب است هر چند ممکن است به همه‌ی اهداف خود نرسید.
X