استخاره صفحه 359

صفحه 359
صفحه 360
صفحه
سوره
نور
آیه
62
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با مشورت افراد خبره و با توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه ازدواج
احتیاج به اجازه دارد با تحقیق بیشتر اقدام نمایید تا بعدا دچار مشکل نشوید.
نتیجه معامله
با لحاظ شرایط خوب و الا ترکش بهتر است.
X