استخاره صفحه 361

صفحه 361
صفحه 362
صفحه
سوره
فرقان
آیه
12
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است پشیمانی شدید دارد ترک شود.
نتیجه ازدواج
به درگیری و نزاع کشیده می‌شود زندگی بسیار بدی خواهید داشت ترک شود.
نتیجه معامله
بد است دچار ضرر و زیان خواهید شد و پشیمانی شدید دارد ترک شود.
X