استخاره صفحه 369

صفحه 369
صفحه 370
صفحه
سوره
شعراء
آیه
40
نتیجه استخاره
هرگز انجام نده
نتیجه کلی
بسیار بد است فریب و نیرنگ در کار است حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
چیزی از شما مخفی مانده است که اگر بدانید هرگز این کار را نخواهید کرد حتما ترک کنید.
نتیجه معامله
به افراد مکار و حیله گری بر خواهید خورد به‌شدت متضرر می‌شوید ترک کنید.
X