استخاره صفحه 37

صفحه 37
صفحه 38
صفحه
سوره
بقره
آیه
231
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است با انجام دچار مشقت و گرفتاری می‌شوید ترک کنید که پشیمانی دارد.
نتیجه ازدواج
آینده‌ی خوبی در انتظارتان نیست ترک کنید و گرنه به طلاق و جدایی کشیده می‌شود
نتیجه معامله
در این معامله منفعتی وجود ندارد ترک کنید که پشیمانی دارد.
X