استخاره صفحه 371

صفحه 371
صفحه 372
صفحه
سوره
شعراء
آیه
84
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با زبان خوش و هدف خوب ان‌شاءالله به آنچه که می‌خواهید می‌رسید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است شما هم با زبان خوش مسائلتان را مطرح نمایید ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شد.
نتیجه معامله
با زبان خوش اقدام کنید معامله‌ی خوبی خواهد بود ان‌شاءالله .
X