استخاره صفحه 373

صفحه 373
صفحه 374
صفحه
سوره
شعراء
آیه
137
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است حرف زده می‌شود ولی عمل نمی‌شود ترک کنید.
نتیجه ازدواج
همه‌ی مسائل در حد حرفها باقی می‌ماند و عمل نمی‌شود اقدام نکنید که بعدا پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
است به حرفهایشان عمل نمی‌کنند و دچار اختلاف خواهید شد ترک شود.
X