استخاره صفحه 375

صفحه 375
صفحه 376
صفحه
سوره
شعراء
آیه
184
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار چه‌کنم چه‌کنم خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج
اصلا از نظر طبع و رفتار بهم نمی‌خورید و دچار مشکلات فراوانی خواهید شد، ترک شود.
نتیجه معامله
دچار افرادی خواهید شد که به‌هیچ وجه صراطی مستقیم نیستند ترک شود.
X