استخاره صفحه 379

صفحه 379
صفحه 380
صفحه
سوره
نمل
آیه
23
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است از مشکلات هم هراسی به‌دل راه ندهید. با توکل به‌خدا موفق می‌شوید.
نتیجه ازدواج
خوب است هم خیر دنیا و خیر اخروی دارد با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه معامله
خوب است خیر دنیوی و اخروی دارد با توکل به‌خدا انجام دهید.
X