استخاره صفحه 381

صفحه 381
صفحه 382
صفحه
سوره
نمل
آیه
45
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار اختلاف و مجادله خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج
دچار اختلاف و درگیری خواهید شد و به جدایی خواهد انجامید.
نتیجه معامله
دچار اختلاف و درگیری خواهید شد ترک شود.
X