استخاره صفحه 389

صفحه 389
صفحه 390
صفحه
سوره
قصص
آیه
29
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است از مشکلات نهراسید با توکل به‌خدا انجام دهید.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است ان‌شاءالله عاقبت بخیر خواهید شدبا توکل به‌خدا اقدام کنید.
نتیجه معامله
منفعت خوبی در این معامله است با توکل به‌خدا انجام دهید.
X