استخاره صفحه 39

صفحه 39
صفحه 40
صفحه
سوره
بقره
آیه
238
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است زحمت دارد ولی به زحمتش می‌ارزد.
نتیجه ازدواج
اولش کمی دچار مشقت و سختی می‌شوید ولی عاقبت‌به‌خیر خواهید شد.
نتیجه معامله
با کمی سختی و زحمت مواجه می‌شوید ولی ان‌شاءالله سود خوبی خواهید برد.
X