استخاره صفحه 391

صفحه 391
صفحه 392
صفحه
سوره
قصص
آیه
44
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است با توکل به‌خدا کار را انجام دهید از شما حرکت و از خدا برکت.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی است با توکل به‌خدا انجام دهید و از مشکلات نهراسید.
نتیجه معامله
خوب است به‌سود خوبی خواهید رسید با توکل به‌خدا انجام دهید.
X