استخاره صفحه 393

صفحه 393
صفحه 394
صفحه
سوره
قصص
آیه
60
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است فریب و نیرنگ در کار است انجام ندهید که پشیمان خواهید شد.
نتیجه ازدواج
هیچگاه با ظاهر افراد نمی‌توان به باطنشان و آنچه در آینده نشان می‌دهند پی برد ترک شود که پشیمانی شدید دارد.
نتیجه معامله
گول ظواهر امر را نخورید شما را فریب می‌دهند و ضرر هنگفتی را به‌شما تحمیل می کنند ترک شود.
X