استخاره صفحه 399

صفحه 399
صفحه 400
صفحه
سوره
عنکبوت
آیه
24
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است سختی و مشکلات زیاد دارد اگر صبر و توانش را دارید انجام دهید و الا ترک شود.
نتیجه ازدواج
میانه است سختی و مشکلاتی دیده می‌شود که اگر بتوانید حل کنید خوب است و الا بد است.
نتیجه معامله
سختی و مشقت دارد در صورت توان انجام و الا ترک شود.
X