استخاره صفحه 403

صفحه 403
صفحه 404
صفحه
سوره
عنکبوت
آیه
53
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است خطر جانی و آبرویی دارد آن هم جایی و وقتی که حتی فکرش را هم نمی‌کنید حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
بد است اصلا در شأن شما نیستند و خطر آبرویی و حتی جانی دارد حتما ترک شود.
نتیجه معامله
سری که درد نمی کند دستمال نمی‌بندند حتما ترک کن که در این کار هیچ خیری برای تو قرار ندارد.
X