استخاره صفحه 405

صفحه 405
صفحه 406
صفحه
سوره
روم
آیه
6
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است از این کار صرف نظر کنید خداوند به موقع راه بهتری را پیش روی شما خواهد گذاشت.
نتیجه ازدواج
مورد مناسبی را انتخاب نکرده‌اید صبر کنید و به‌خدا توکل کنید مورد مناسبی در انتظار شما است.
نتیجه معامله
بد است تعجیل برای ضرر- کار عاقلانه‌ای نیست صبر کنید مورد بهتری در راه است.
X