استخاره صفحه 407

صفحه 407
صفحه 408
صفحه
سوره
روم
آیه
25
نتیجه استخاره
انجام بده
نتیجه کلی
خوب است البته با تحقیق کافی و مشورت با افراد خبره.
نتیجه ازدواج
خوب است ولی اول تحقیق کافی شود و سپس اقدام کنید ضمنا همه‌ی حرفهایتان را اول بزنید که بعدها به مشکل برنخورید.
نتیجه معامله
با مشورت با افراد خبره و تحقیق بیشتر اقدام کنید تا بعدا متضرر نشوید.
X