استخاره صفحه 409

صفحه 409
صفحه 410
صفحه
سوره
روم
آیه
42
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد ترک شود.
نتیجه ازدواج
بد است هر چند ممکن است ظاهر زیبایی داشته باشد ولی بعد از مدتی متوجه می‌شوید که متاسفانه آن وقت خیلی دیر شده است.
نتیجه معامله
بعد از کلی زحمت و مشقت در آخر هم چیزی دست شما را نمی‌گیرد به ظاهرش نگاه نکن که بعدا پشیمان خواهی شد.
X