استخاره صفحه 41

صفحه 41
صفحه 42
صفحه
سوره
بقره
آیه
249
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است وسط کار به مشکل می‌خورید و راه پس و پیش ندارید.
نتیجه ازدواج
آدمهای مطمئنی نیستند و نمی‌شود برای زندگی به آنها تکیه کرد انجام ندهید.
نتیجه معامله
به تعهدات عمل نمی‌شود و ضرر می‌کنید ترک شود.
X