استخاره صفحه 413

صفحه 413
صفحه 414
صفحه
سوره
لقمان
آیه
20
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است حرف و حدیث زیاد دارد و به مشکلات عدیده ای بر خواهید خورد ترک شود.
نتیجه ازدواج
از اول تا آخرش پر از حرف و حدیث و دعوا و مرافعه- پس همین اول امر ترک کن.
نتیجه معامله
سری که درد نمی کند دستمال نمی‌بندند مشکلات زیادی در چنین کاری پیش می‌آید و به بن بست می‌رسید ترک شود.
X