استخاره صفحه 419

صفحه 419
صفحه 420
صفحه
سوره
احزاب
آیه
7
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مورد پرس و جو و مواخذه قرار می گیرید حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
اصلا مورد مناسبی برای شما نیست و زندگی بدی خواهید داشت بابت هر مسئله باید جواب پس دهید و زندگی تلخی به چشم می خورد ترک شود.
نتیجه معامله
آن قدر به مشکلات برخواهید خورد که از کرده‌ی خود پشیمان می‌شوید ترک شود.
X