استخاره صفحه 423

صفحه 423
صفحه 424
صفحه
سوره
احزاب
آیه
36
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است به‌حرام خواهید افتاد و مشکلات زیادی سر راهتان قرار می‌گیرد ترک کنید.
نتیجه ازدواج
زندگی سراسر سختی و عذابی خواهید داشت حتما ترک شود.
نتیجه معامله
اصلا به صلاح شما نیس اگر این معامله را انجام دهید به مشکلات زیادی بر می‌خورید و به حرام خواهید افتاد ترک شود.
X