استخاره صفحه 425

صفحه 425
صفحه 426
صفحه
سوره
احزاب
آیه
51
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است مشکلات و درد سرهایی دیده می‌شود اگر توان و صبرش را دارید انجام دهید و الا ترک شود.
نتیجه ازدواج
میانه است مشکلات و دردسرهایی دیده می‌شود به‌نظر می رسد ترکش بهتر باشد مگر آنکه توانایی و صبر بر مشکلات را داشته باشید.
نتیجه معامله
میانه است در صورت اصرار به انجام بهتر است همه‌ی جوانب قضیه ‌بررسی شود و الا ترکش بهتر است.
X