استخاره صفحه 427

صفحه 427
صفحه 428
صفحه
سوره
احزاب
آیه
63
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار آبروریزی خواهید شد ولی دیگر پشیمانی سودی ندارد ترک کنید.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست یکسره دعوا و درگیری خواهید داشت به آبرو ریزیش نمی ارزد ترک شود.
نتیجه معامله
خطر آبرویی و مالی دارد اعتبار شما نیز زیر سوال می‌رود ترک شود.
X