استخاره صفحه 429

صفحه 429
صفحه 430
صفحه
سوره
سبا
آیه
8
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مشکلات زیادی سر راهتان قرار می‌گیرد و در آخر هم به آنچه می خواستید نمی‌رسید ترک شود که پشیمانی دارد.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه در شأن شما نیستند و مشکلات بسیاری در این زندگی وجود دارد که یکی از آنها هم برای بدبختی تان کافی است حتما ترک شود.
نتیجه معامله
مشکلات بسیاری بوجود می‌آید و از کرده‌ی خود پشیمان می‌شوید ترک کنید.
X