استخاره صفحه 43

صفحه 43
صفحه 44
صفحه
سوره
بقره
آیه
257
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است دچار ندامت و پشیمانی خواهید شد ولی وقتی که فایده‌ای ندارد ترک شود.
نتیجه ازدواج
گول ظاهر افراد را نخورید به بدبختی و فلاکت می‌افتید حتما ترک شود.
نتیجه معامله
اگر چه اولش به ظاهر خوب است ولی ضرر حیثیتی و مالی زیادی به شما خواهد شد.
X