استخاره صفحه 431

صفحه 431
صفحه 432
صفحه
سوره
سبا
آیه
23
نتیجه استخاره
اختیار با توست
نتیجه کلی
میانه است احتیاج به اجازه و مشورت با افراد خبره دارد در صورت صلاحدید و کسب اجازه انجام دهید والا ترک شود.
نتیجه ازدواج
موارد بالا رعایت شود در صورت موفق شدن در این کار انجام والا ترک شود.
نتیجه معامله
در صورت مشورت با افراد خبره خوب و الا ترک شود.
X