استخاره صفحه 433

صفحه 433
صفحه 434
صفحه
سوره
سبا
آیه
40
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است در صورت انجام پشیمان خواهید شد و به مشکلاتی بر می‌خورید که فکرش را نمی کردید. ترک شود.
نتیجه ازدواج
به مشکلات بر می‌خورید و اذیت و آزار خواهید شد ترک شود و الا پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
پس از زحمت زیاد در آخر هم به آن چیزی که در نظر دارید نمی‌رسید ترک شود.
X