استخاره صفحه 435

صفحه 435
صفحه 436
صفحه
سوره
فاطر
آیه
4
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است شما را تکذیب می‌کنند و مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرید. ترک شود.
نتیجه ازدواج
به مشکلاتی بر می‌خورید که حتی فکرش را هم نمی‌کردید و بعدا پشیمان می‌شوید ولی سودی ندارد ترک شود.
نتیجه معامله
به مشکلات زیادی بر می‌خورید و شما را تکذیب می‌کنند ترک شود.
X