استخاره صفحه 437

صفحه 437
صفحه 438
صفحه
سوره
فاطر
آیه
19
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است آنچه در ذهن شما می‌گذرد با واقعیت تفاوت زیادی دارد ترک شود که پشیمانی شدید دارد.
نتیجه ازدواج
ظاهر افراد با باطنشان تفاوت زیادی دارد و این را وقتی می‌فهمید که خیلی دیر شده است ترک شود.
نتیجه معامله
در ظاهر خیلی زیبا و خوش خط و خال به نظر می‌رسد ولی در باطن ضرر زیادی هم بمال و هم به اعتبارتان خواهد زد ترک شود.
X