استخاره صفحه 439

صفحه 439
صفحه 440
صفحه
سوره
فاطر
آیه
39
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است اقدامی انجام می‌دهید که بعدا به‌شدت پشیمان خواهید شد. حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی را انتخاب نکرده‌اید تا زود است منصرف شوید که فردا پشیمانی فایده‌ای ندارد.
نتیجه معامله
به‌هیچ‌وجه انجام ندهید که پشیمانی دارد و دچار ضرر مالی و اعتباری خواهید شد.
X