استخاره صفحه 441

صفحه 441
صفحه 442
صفحه
سوره
یس
آیه
13
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است زحمت زیادی می کشید و در آخر هم به نتیجه دلخواه نمی رسید. ترک شود.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست و هر روز دعوا وجود دارد ترک شود.
نتیجه معامله
زحمت زیادی می کشید مشکلات زیادی هم سر راهتان قرار می گیرد و در آخر هم متضرر ‌می‌شوید.
X