استخاره صفحه 443

صفحه 443
صفحه 444
صفحه
سوره
یس
آیه
41
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است زحمت فراوان و در آخر هم جز پشیمانی حاصلی ندارد.
نتیجه ازدواج
بد است زندگی پر از دعوا و حرف و حدیثی خواهید داشت ترک کنید.
نتیجه معامله
ترک نمایید که جز پشیمانی حاصلی ندارد.
X