استخاره صفحه 445

صفحه 445
صفحه 446
صفحه
سوره
یس
آیه
71
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است اقدام نکنید که پشیمانی دارد.
نتیجه ازدواج
بد است دچار زحمتهای فراوانی خواهید شد ولی آنها باز هم از شما توقعاتی دارند که از توان شما خارج است پشیمانی دارد ترک کنید.
نتیجه معامله
سودی نخواهید کرد و از طرف دیگر باعث اختلاف و درگیری هم می‌شود ترک شود که پشیمانی دارد.
X