استخاره صفحه 447

صفحه 447
صفحه 448
صفحه
سوره
صافات
آیه
25
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است مورد سوال و باز خواست قرار می‌گیرید ترک شود.
نتیجه ازدواج
اگر از جان خود سیر شده اید اقدام کنید.
نتیجه معامله
بد است دچار ضرر و زیان ‌می‌شوید و حتی ممکن است سرمایه‌ی خود را از دست بدهید ترک شود.
X