استخاره صفحه 455

صفحه 455
صفحه 456
صفحه
سوره
ص
آیه
27
نتیجه استخاره
انجام نده
نتیجه کلی
بد است خطر مالی و آبرویی دارد حتما ترک شود.
نتیجه ازدواج
به‌هیچ‌وجه مورد مناسبی نیست و در صورت انجام به‌شدت پشیمان خواهید شد.
نتیجه معامله
خسارت هنگفتی خواهید کرد و اعتبار شما نیز بر اثر آن زیر سوال می‌رود ترک شود.
X